a | b | d | e | f | g | h | i | k | m | n | o | p | s | t | u | v | w | x | y | z

Açılış Onayı -  Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı
Alias -  Etiket
Başkanlık -  Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)
Bilgi Fişi -  3100 Sayılı Kanun ve 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yapılan düzenlemelere uygun olarak ödeme kaydedici cihazlarda (yeni nesil dâhil) düzenlenen mali değeri olmayan fiş3100 Sayılı Kanun ve 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yapılan düzenlemelere uygun olarak ödeme kaydedici cihazlarda (yeni nesil dâhil) düzenlenen mali değeri olmayan fiş
Bilgi İşlem Sistemi -  Mükelleflerin belgelerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza etmek ve ilgili diğer işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile doğrudan ya da dolaylı olarak kullandıkları her türlü yazılım ve donanım ile saklama ortamları
BİS Dokümanı -  Bilgi İşlem Sistemi Dokümanı
Boş Defter -  Oluşturulan tarih aralığında hiçbir muhasebe kaydının olmaması durumunda hazırlanması gereken defter
Büyük Defter -  (Defteri Kebir) Yevmiye defterlerine kaydedilmiş olan işlemleri alarak sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve düzenli olarak bu hesaplarda toplayan muhasebe defteri
Defter Parçası -  Defterin boyutu 200 MB’ı geçtiğinde, birden fazla oluşan XML dosyalarının her biri
E-Arşiv Raporu -  Elektronik Arşiv uygulaması kapsamında Başkanlığın belirlediği veri formatı ve standardına uygun olarak hazırlanan rapor
E-Defter Beratı -  Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosya
E-Defter Görüntüleme Aracı -  Oluşturulan e-defter ve beratının anlaşılabilir ve okunabilir bir şekilde görüntülenebilmesini sağlayan bilgisayar programı
E-Defter Uygulaması -  Başkanlık ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak oluşturulan elektronik defterlere ilişkin onay süreçlerinin yerine getirilmesi amacı ile hazırlanan www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan uygulama
E-Denetim -  Mantıksal bir takım kurallar çerçevesinde oluşturulan bilgisayar programları aracılığı ile yapılan otomatik denetim prosedürleri
E-Fatura Portalı -  E-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonların, internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından geliştirilen portal
E-Fatura Uygulaması -  Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun mesajların, taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılması imkanını sunan uygulamaların genel adı
EF-VAP -  Elektronik Fatura Veri Aktarım Protokolü
EFKS -  Elektronik Fatura Kayıt Sistemi
Elektronik Arşiv (e-Arşiv) -  Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulan faturanın elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi
Elektronik Arşiv Uygulaması (e-Arşiv Uygulaması) -  Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulama
Elektronik Belge -  Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünü
Elektronik Defter (e-Defter) -  Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü
Elektronik Fatura (eFatura) -  Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş fatura
Elektronik İmza -  Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri
Elektronik Kayıt -  Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesi
Elektronik Saklama Hizmeti Veren Kurum -  421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan saklama hizmeti verme izni almış mükellef
Entegratör -  E-Fatura Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemini Başkanlık sistemine entegre ederek kullanan mükellef
Format -  Bir bilgisayar dosyasının içeriğini, teknik ve kullanım özelliklerini, üzerinde çalışabilecek araçları belirleyen ve bilgisayarın dosyayı oluşturma, okuma, kaydetme, saklama ve geri çağırmada izleyeceği yöntemi belirten biçimlenme şekli
Gönderici Birim -  E-Faturanın düzenlenmesinden ve gönderilmesinden sorumlu birim
Hash -  Bir verinin dijital parmak izi
Hesap Dönemi -  Bir muhasebe döneminin başından sonuna kadar yapılan muhasebe işlemleri dizisi
HR-XML -  İnsan Kaynakları – Genişletilebilir İşaretleme Dili (Human Resourcese- XML)
HSM -  (Hardware Security Module-Donanımsal Güvenlik Modülü) İçerisine mali mühür sertifikası yüklenebilen ve birim zamanda akıllı karttan çok daha fazla sayıda işlem yapma kapasitesine sahip aracı
Internet Satışı -  Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimi
ISO -  Uluslararası Standartlar Teşkilatı (International Organization for Standardization)
ISO 20000 -  ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 22301 -  ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Belgesi
ISO 27001 -  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
ITIL -  Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi (Information Technology Infrastructure Library)
Kapanış Onayı -  Hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı
Kurum -  E-Fatura Uygulamasına entegre olmak isteyen kurumu ifade eder
Mali Mühür -  Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısı
MD5 -  (Message-Digest Algorithm 5) Veri bütünlüğünü test etmek için kullanılan, tek yönlü şifreleme algoritması
Merkez -  Gönderici Birim ile Posta Kutusu arasındaki iletişimi sağlayan ve denetleyen birim
MTOM -  (Message Transfer Optimization Method) Mesaj Transferi Optimizasyon Mekanizması. Web servisleri üzerinden verimli bir şekilde ikilik dosya iletimine olanak sağlayan veri iletim yöntemi
Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) -  5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun dokuzuncu maddesinde tanımlanan ve yalnızca gerçek kişi mükelleflerce kullanabilen elektronik sertifika
Ortak denetim -  Farklı ülkelerin denetim elamanları tarafından  aynı inceleme konusu üzerinde yapılan vergi incelemesi
Ozel Entegrasyon -  Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin Başkanlık sistemiyle entegre edilmesi
Ozel Entegratör -  421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükellef
Ozel Entegratör -  Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükellef
Ozel Entegratör Bilgi İşlem Sistemi -  Özel entegratörün başka mükelleflerin e-fatura gönderip alması amacıyla kurduğu yazılım ve donanım altyapısı
Portal Kullanıcısı -  E-Fatura Uygulamasını Başkanlıkça sunulan web portalı üzerinden kullanan mükellef
Posta Kutusu -  Gönderilen e-faturanın alınmasından sorumlu birim
SAF-T -  (Standart Audit File): OECD tarafından bir model olarak vergisel  denetime veri sağlama maksatlı oluşturulan “standart denetim dosyası”
Schematron -  XML şeması kontrol yazılımı
Sema -  XML dokümanında bulunacak XML bilgilerin etiketlerinin tanımlanması
Sematron -  Şemaya yerleştirilen bilgilerin kendisi, diğer elamanlarla ilişkisi ve konulabilecek diğer mantıksal kuralların tanımlanması ve bu kuralların sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilmesi
Sistem Yanıtı -  Fatura veya uygulama yanıtı içeren zarfların durumları ile ilgili olarak birimlerden gönderilen cevap mesajlarıdır
SOAP -  (Simple Object Access Protocol) Basit Nesne Erişim Protokolü. Dağıtık uygulamalarda ve web servislerinin haberleşmesinde kullanılmak üzere tasarlanan, sunucu/istemci mantığına dayalı iletişim protokolü
SSL -  (Secure Sockets Layer) Bilginin bütünlüğü ve gizliliği için, internet üzerinde iki taraf arasında oluşan trafiğin şifrelenerek, gizliliğinin ve bütünlüğünün korunmasını sağlayan bir protokol
Standart -  Verilerin belli bir düzende ve önceden tanımlanmış biçimlerde oluşturulmasını amaçlayan kurallar seti
Taksonomi -  Belirli bir amaç için oluşturulmuş etiket seti ve doküman içeriğini tanımlayan XML şeması ve sınıflandırma sistemi
TCKN -  T.C. Kimlik Numarası
Test Aracı -  E-defter format, standart ve teknik koşullarına uygun biçimde yevmiye defteri ile büyük defter oluşturulup oluşturulmadığının tespitine dönük kontroller yapan otomatik araç
TÜBİTAK BİLGEM Kamu SM -  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Kamu Sertifikasyon Merkezi
TÜBİTAK-UEKAE -  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
UBL -  Universal Business Language(Evrensel İş Dili)
UBL -  (Universal Business Language) Evrensel İş Dili
UBL-TR -  UBL Türkiye Özelleştirmesi Uygulama : Elektronik Fatura Uygulaması
URN -  Tek örnek kaynak adı(Uniform Resource Name)
Uygulama -  Elektronik Fatura Uygulaması
Uygulama Yanıtı -  Ticari fatura senaryosunda alınan bir faturaya ait “KABUL”, “RED” veya “İADE” bilgisini içeren belge türüdür
Uyumluluk Onayı -  E-defter oluşturulması için kullanılan yazılımların Başkanlığın öngördüğü format ve standartlara uygunluğunun sağlanması
Uzaktan denetim -  Denetim  elamanlarının  mükelleflerin  e-defterlerine uzaktan erişerek denetim yapmaları
Vergi Mükellefi -  Bu tebliğ uygulaması bakımından, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan birinci ve ikinci sınıf tüccarları, serbest meslek erbabını, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarları, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçileri, vergiden muaf esnaf
Vergi Mükellefi Olmayanlar -  Bu Tebliğ uygulaması bakımından vergi mükelleflerinin dışında kalanlar
VKN -  Vergi Kimlik Numarası
VPN -  (Virtual Private Network) Telekomünikasyon altyapısı kullanılarak güvenli ve özel veri aktarımını sağlayan sanal özel ağ teknolojisi
W3C -  WWW Birliği
Web Servisi -  Bilgisayarlar arasında ağ üzerinden etkileşimi ve uyumluluğu sağlayan yazılım sistemi
WS-I -  (Web Services Interoperability) Değişik web servis belirtimlerinin birlikte çalışabilmesini sağlayan endüstri konsorsiyumu
WS-I Basic Profile -  SOAP, WSDL, UDDI gibi temel web servis belirtimlerinin birlikte çalışabilmesini sağlayan profil
WSDL -  (Web Services Description Language) Web Servislerinin tanımlandığı, erişim ve işlev bilgilerinin detaylı olarak sunulduğu XML tabanlı metin işaretleme dili
XBRL -  Finansal bilgilerinin elektronik değişimini sağlamak amacı ile oluşturulmuş XML tabanlı evrensel standart
XML -  (eXtensible Markup Language) Verinin tanımlanması ve tarif edilmesi için kullanılan genişletilebilir işaretleme dili
XML -  (Extensible Markup Language) Verinin tanımlanması ve tarif edilmesi için kullanılan genişletilebilir işaretleme dili
XSD -  (XML Schema Definition) XML belgelerinin uyması gereken kuralların belirlendiği metin işaretleme dili
XSLT -  (Extensible Stylesheet Language Transformations) Genişletilebilir Biçimlendirme Dili Dönüşümleri, XML dokümanlarını dönüştürmek için kullanılan ve orijinal dokümanı değiştirmeden, yeni bir doküman oluşturmaya olanak sağlayan XML tabanlı dil
Yevmiye Defteri -  (Günlük Defter) Ticari işlemlerin belgelere dayanarak tarih sırası ile, maddeler halinde kaydedildiği defter
Zaman Damgası -  Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS) tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt
ZIP -  Veri sıkıştırma ve arşivleme formatı